CO2, we moeten er wat mee!

De EU wil met de Green Deal klimaatneutraal zijn in 2020. Decarbonisatie betekent minder Co2 gebruiken en meer compenseren. Dat wordt de grote uitdaging voor de komende jaren in Nederland. In 2021 is de klimaatagenda mainstream aan het worden, mede aangejaagd door COP26 en de bewustwording van de natuur door de situatie van de afgelopen 2 jaar. Het afgelopen jaar hebben (inter)nationale vastgoedbedrijven hun beloftes gecommuniceerd (Bouwinvest, Signify, Wereldehvae, Redevco, e.a) en het aantal bedrijven , gemeentes en landen groeit. Communicatie is 1, maar het uitvoeren van deze beloftes vraagt nieuwe kennis, vaardigheden en visie. Wij verwachten in Nederland een dominante, materiaal gebonden net-zero beweging gaat ontstaan. Daarnaast groeit de behoefte om samen nieuwe Scope 3-activiteiten te ontwikkelend het laaghangend net-zero fruit wordt geplukt. (Scope 3-activiteiten betreffen CO2-uitstoot van de levenscyclus van een bedrijf) We kunnen er niet meer omheen: We moeten met z’n allen onze CO2 uitstoot verlagen en dat het aanpakken van een probleem begint bij het herkennen van de oorzaak. Wij ondersteuren door het exact in kaart brengen van de materialen en de Co2waarde uit te drukken in tonnen en in euro’s. Zodat daarmee de juiste strategische beslissingen genomen nu en voor 2050!

Ontvang GRATIS het CO2 besparings rapport voor jouw gebouw(en)

Binnen 24 uur in je inbox!

Waar begint het mee?

Wat is zo’n CO2 besparing scan nu eigenlijk?

Waarom is een CO2 scan interessant?

Willen we de Co2 reductie met energietransitie goed aanpakken zullen we CO2 van de materialenimpact van de gebouwen mee moeten nemen. Circulair slopen en bouwen wordt steeds populairder naar mate de CO2 wetgeving eraan komt. Landen als Frankrijk en België hanteren al regelgeving. Het is een kwestie van tijd dat Nederland verplichtingen in haar beleid zal meenemen om de sloop en bouwsector in kader van Co2 uitstoot aan banden te leggen. Bouwmaterialen worden steeds duurder en zijn vaak niet meer te betalen voor opdrachtgever. Bij Circulair bouwen en slopen worden materialen hoogwaardig hergebruikt en gaan er geen kostbare grondstoffen verloren. Er is minder behoefte aan productie van nieuwe materialen en dat spaart weer energie. Voor het gebruik van secundaire grondstoffen is driekwart minder energie nodig dan voor primaire grondstoffen ! Ons datasysteem kan exact uitrekenen per materiaal hoeveel Co2 besparing het oplevert. Het doel is hetzelfde als: CO2 besparing.

Het materialenpaspoort en de waarden van de in het paspoort voorkomende producten en grondstoffen laten zien, op basis van exactheid welke producten en grondstoffen in het gebouw aanwezig zijn en wat de producten en grondstoffen waard zijn. Indien zij op een passende wijze uit het gebouw verwijderd kunnen worden. Deze passende wijze van demontage (sic sloop) alsmede de te verwachten opbrengsten uit rechtstreekse verkoop aan een verwerker kunnen als uitgangspunt of randvoorwaarde worden meegenomen in het bestek dat voor de demontage van het gebouw opgesteld zal moeten worden. De informatie uit het materialenpaspoort kan gebruikt worden als kwaliteitsinstrument om de CO2 besparing te bepalen. Uit de inventarisatie en balansen volgt een bepaalde score in termen van hergebruik en te besparen euro’s en CO2-indien het hergebruik maximaal kan zijn. Door dit voor meerdere gebouwen te doen en de scores van deze gebouwen te standaardiseren kan een circulariteitsindex worden opgebouwd van een gebouw.

Ieder gebouw kan vervolgens langs de meetlat van deze index gelegd worden om deze een kleur te geven, gelijk bijvoorbeeld het energielabel. Een circulariteitsindex kan daarbij sturend zijn, omdat bespaarde en herbruikbare producten en grondstoffen in termen van bespaarde CO2-uitstoot van groot belang in economische en politieke zin zijn. Een juiste wijze van demontage zorgt voor een besparing in CO2-uitstoot en kan via borging van CO2-rechten ook economische van grote waarde zijn. Zowel in een bestek voor demontage als voor nieuw te bouwen of te renoveren gebouwen kunnen vereisten over te besparen CO2-uitstoot of verhandelbare CO2-rechten op basis van hergebruik van producten en grondstoffen een randvoorwaarde of uitsluitingsgrond vormen. Met een Co2 besparing scan is een gebouw specifiek analyse die uiteindelijk zal leiden tot CO2 reductie. Met andere woorden: Elk rapport van ons zal de Co2 impact aanzienlijk verlagen.

Het wordt steeds belangrijker om de CO2 footprint oftewel voetprint van te slopen en/of te renoveren gebouwen in kaart te brengen. Dit heeft te maken met het feit dat er steeds meer eisen komen op het gebied van Co2 reductie in de bebouwde wereld. Cirdax digitaliseert je volledige (bestaande) vastgoed. Het is een alles-in-één oplossing waarmee vastgoedeigenaren grondstofkringlopen eenvoudig kunnen sluiten en daarmee de CO2 impact aanzienlijk verlagen. Digitaliseren is data, en data is het effectiever en efficiënter kunnen uitvoeren van vastgoedprojecten. Het doel van Cirdax is het verminderen van CO2 in uw bestaande gebouw en het verlagen van de kosten voor de aanschaf van bouwmateriaal.Met de uitkomsten van je Co2 besparingen scan kun je deze inzetten als bijlage in bestekken en aanbestedingen . Steeds meer wordt er rekening gehouden bij inschrijving rekening met prijzen inclusief de Co2 prijs. Schadelijke materialen hebben als zodanig een hoge prijs en dat kan er toe leiden dat men met inschrijvingen bij aanbestedingen buiten de boot valt omdat men de impact niet kan aantonen en je te duur bent. Met de Co2 scan berekenen we voor je de besparing van de Co2 impact van een gebouw door middel van hoogwaardig hergebruik van materialen bij renovatie en/of nieuwbouw in zowel tonnen Co2, als in euro’s.

Bij de renovatie van het indrukwekkende EDGE Stadium in Amsterdam is met hoogwaardig hergebruik van materialen

maar liefst 69 ton CO2 bespaard!

(omgerekend €3.630,- CO2)

Wat een topprestatie!

In opdracht van Beelen.nl heeft Cirdax gekeken naar de bruikbare producten in dit uit 2001 daterende complex. Middels onze software is deze data gedigitaliseerd én gebruikt om op voorhand de CO2 besparing te berekenen.

BEDRIJVEN DIE JOU VOOR GINGEN